វីឡា សំរាប់លក់
ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦      $ 300,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 17m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៨      $ 750,000
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 30m x 40m

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦      $ 250,000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 12m x 25m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង6 បន្ទប់ទឺក7      $ 400,000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៥ បន្ទប់ទឺក៥      $ 450,000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៥ បន្ទប់ទឺក៦      $ 350,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ