វីឡា សំរាប់ជួល
ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦  $1200/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 17m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៨  $1640/Month
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 30m x 40m

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៦ បន្ទប់ទឺក៦      $950/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 12m x 25m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៦   $1400/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៥ បន្ទប់ទឺក៥   $ 850/Month
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: វីឡាសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៧ បន្ទប់ទឺក៦   $1500/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ