អចលនទ្រព្យ បាត់ដំបង
ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 5km  $550000
ខេត្ត/ក្រុង: បាត់ដំបង   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 24m x 45m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 4km  $850000
ខេត្ត/ក្រុង: បាត់ដំបង   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 59m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 3km  $750000
ខេត្ត/ក្រុង: បាត់ដំបង   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 17m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 2km  $780000
ខេត្ត/ក្រុង: បាត់ដំបង   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 18m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 1km  $880000
ខេត្ត/ក្រុង: បាត់ដំបង   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 20m x 30m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា