អចលនទ្រព្យ បន្ទាយមានជ័យ
ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 1km  $450000
ខេត្ត/ក្រុង: បន្ទាយមានជ័យ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 24m x 35m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 4km  $910000
ខេត្ត/ក្រុង: បន្ទាយមានជ័យ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 59m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 2km  $690000
ខេត្ត/ក្រុង: បន្ទាយមានជ័យ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 16m x 27m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 1km  $880000
ខេត្ត/ក្រុង: បន្ទាយមានជ័យ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 20m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 5km  $580000
ខេត្ត/ក្រុង: បន្ទាយមានជ័យ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 15m x 35m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា