អចលនទ្រព្យ កណ្តាល
ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 17km  $580000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 16m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 19km  $650000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 19m x 35m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 10km  $800000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 16m x 25m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 6km  $980000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 23m x 44m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 9km  $930000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 15m x 35m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា