អចលនទ្រព្យ ភ្នំពេញ
ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 9km  $750000
ខេត្ត/ក្រុង: តាខ្មៅ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 24m x 80m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 4km  $650000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 59m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 15km  $600/Month
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: វីឡា សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 18km  $980000
ខេត្ត/ក្រុង: តាខ្មៅ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 18m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 12km  $130000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា