ដី សំរាប់ជួល
ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 10km  $1650/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 117m x 129m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 10km  $1200/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 107m x 100m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 6km  $1400/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 100m x 110m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 8km  $1100/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 105m x 115m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់ជួល
ចំងាយពីក្រុង: 9km  $1050/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 90m x 100m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា