សេវាកម្ម
ក្រុមហ៊ុន ហូមស្វីត រៀលអ៊ីស្ទេត យើងខ្ងុំមានតែសេវាកម្មលក់បានតែក្នុង ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រុមហ៊ុន ហូមស្វីត រៀលអ៊ីស្ទេត យើងខ្ងុំគ្មានការលក់ ឬ ទិញតាមonline ទេគឺអតិថិជនអាច ចូលមកកាន់គេហទំព័រ របស់យើងហើយអាច មើលនូវអចលនវត្ថុណាដែលអ្នកពេញចិត្ត រួចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ តាម រយះលេខទូរស័ព និង អ៊ីម៉ែលដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ។ ក្រុមហ៊ុនយើងក៏សូមអគុណចំពោះ ការចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ងុំ ។