សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៤៥ បន្ទប់ទឺក៤៦ $3200/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 117m x 129m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ:សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៦៧ បន្ទប់ទឺក៦៨ $4640/Month
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 130m x 140m

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៦០ បន្ទប់ទឺក៦១  $4500/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 112m x 125m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៣៦ បន្ទប់ទឺក៣៧$3300/Month
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ  ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 137m x 139m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល
បន្ទប់គេង៣០ បន្ទប់ទឺក៣២$2300/Month
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 127m x 149m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ