ដី សំរាប់លក់
ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 12km  $350000
ខេត្ត/ក្រុង: តាខ្មៅ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 117m x 129m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 15km  $150000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 89m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 15km  $130000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 59m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 18km  $80000
ខេត្ត/ក្រុង: កណ្តាល   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 18m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: ដី សំរាប់លក់
ចំងាយពីក្រុង: 12km  $160000
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 23m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា