សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់
ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង១៨ បន្ទប់ទឺក២០   $ 650,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 17m x 29m

ប្រភេទផ្លូវ: ធម្មតា

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង៣៨ បន្ទប់ទឺក៤០  $850,000
ខេត្ត/ក្រុង: សៀមរាប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 30m x 40m

ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង25 បន្ទប់ទឺក27   $750,000
ខេត្ត/ក្រុង: ភ្នំពេញ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 12m x 25m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង20 បន្ទប់ទឺក22   $5800,000
ខេត្ត/ក្រុង: កំពត   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង25 បន្ទប់ទឺក27   $ 990,000
ខេត្ត/ក្រុង: ព្រះសីហនុ   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 27m x 49m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ

ប្រភេទ: សណ្ឋាគារសំរាប់លក់
បន្ទប់គេង33 បន្ទប់ទឺក35   $ 950,000
ខេត្ត/ក្រុង: កែប   ( ទីប្រជុំជន )

ទំហំដី: 37m x 39m

ប្រភេទផ្លូវ: ជាតិ