ប្រហុកខ្ទិះ

3.00$ | 12,000៛

ទឹកគ្រឿង

2.50$ | 10,000៛

ឆាក្ដៅទា

3.50$ | 14,000៛

អាម៉ុកត្រី

10.00$ | 40,000៛

កកូរត្នោត

5.00$ | 20,000៛

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

5.00$ | 20,000៛

អន្សមចៀនទឹកត្រីផ្អែម

10.50$ | 42,000៛

ប្រហុកអាំងលើជ្រុញ

3.20$ | 12,800៛

ទ្វាខ្វៃទឹកឃ្មុំ

5.00$ | 20,000៛

ភ្លាសាច់ត្រី

3.00$ | 12,000៛

បាយមាន់ហៃណាំ

3.50$ | 14,000៛

បបរសាមចូក

3.00$ | 12,000៛

មាន់ដុតកូការ

10.00$ | 40,000៛

សម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោ

3.50$ | 14,000៛

សម្លខ្ទិះសាច់មាន់

3.00$ | 12,000៛

ងាវឆាអំពិលទុំ

3.50$ | 14,000៛

សម្លម្ជូរយួនត្រីរ៉ស់

4.00$ | 16,000៛

បុកកំពិសអំពិលខ្ជី

3.00$ | 12,000៛

បង្គារអប់មីសួរ

7.00$ | 28,000៛

ឆាគ្រឿងខ្យង

3.00$ | 12,000៛

ពងទាត្រីប្រម៉ា

3.00$ | 12,000៛

មីកន្តាំងគ្រឿងសមុទ្រ

3.50$ | 14,000៛

ត្រីដុតអំបិល

6.00$ | 24,000៛

គុយទាវសាច់គោ

3.50$ | 14,000៛

នំបញ្ចុកសម្លខ្មែរ

3.00$ | 12,000៛

ប្រហិតគ្រឿងរុំស្លឹកគ្រៃ

3.00$ | 12,000៛

ឆាម្រះព្រៅសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំ

3.50$ | 12,000៛

នំបញ្ចុកសម្លខ្មែរ

3.00$ | 12,000៛

អាម៉ុកត្រី

10.00$ | 40,000៛

កកូរត្នោត

5.00$ | 20,000៛

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

3.00$ | 12,000៛

អន្សមចៀនទឹកត្រីផ្អែម

8.00$ | 32,000៛

ប្រហុកអាំងលើជ្រុញ

3.20$ | 12,800៛

ទ្វាខ្វៃទឹកឃ្មុំ

9.00$ | 36,000៛

ភ្លាសាច់ត្រី

3.00$ | 12,000៛

ស្ងោរម្រះសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំ

4.00$ | 16,000៛

កង្កែបបោក

4.00$ | 16,000៛

នំបញ្ចុកស្រុះ

3.50$ | 14,000៛

បាញ់ហយ

3.00$ | 12,000៛

បាយឡុកឡាក់សាច់គោ

3.50$ | 12,000៛

ងាវឆាអំពិលទុំ

3.50$ | 14,000៛

សម្លម្ជូរយួនត្រីរ៉ស់

3.50$ | 14,000៛

បុកកំពិសអំពិលខ្ជី

3.00$ | 12,000៛

បង្គារអប់មីសួរ

5.00$ | 20,000៛

ឆាគ្រឿងខ្យង

3.00$ | 12,000៛

ពងទាត្រីប្រម៉ា

3.00$ | 12,000៛

មីកន្តាំងគ្រឿងសមុទ្រ

3.00$ | 12,000៛

ត្រីដុតអំបិល

3.50$ | 14,000៛

គុយទាវសាច់គោ

3.50$ | 14,000៛

បាញ់ឆែវសាច់បង្គារ

3.50$ | 14,000៛

មឹកអាំងទឹកឃ្មុំ

4.50$ | 18,000៛

អន្ទង់អប់

3.50$ | 14,000៛

សម្លកែងម្នាស់

4.00$ | 16,000៛

កន្ធាយឆាកែង

10.00$ | 40,000៛

កន្ទុយហេស

3.00$ | 12,000៛

ងាំង៉ូវកង្កែប

3.50$ | 14,000៛

ស៊ុបក្រពះជ្រូក

5.00$ | 20,000៛

តុងយ៉ាំងបង្គារ

5.00$ | 20,000៛

ឆាផ្សិតសរសៃកែង

3.00$ | 12,000៛

បង្កងអាំង

8.00$ | 32,000៛

ត្រីស្ពង់ចំហុយ

5.00$ | 20,000៛

បង្គារអប់ម្អមស្រែ

7.00$ | 28,000៛

ភ្លាមឹកពីងពាង

5.00$ | 20,000៛

ឆាមឹកម្រេចខ្ចី

5.00$ | 20,000៛

ហុងជើងជ្រូក

9.00$ | 36,000៛

ក្ដាមសេះចំហុយ

6.00$ | 24,000៛

សាច់គោបំពងល្ងរ

3.00$ | 12,000៛

ត្រីជប៉ុនបំពងម្សៅ

4.00$ | 16,000៛

ខាត់ណាទឹកភ្នែក

3.50$ | 14,000៛

បបរខកង្កែប

6.00$ | 24,000៛

ប្រហិតត្រីឆ្លាតចៀន

3.00$ | 12,000៛

បាយឆាកាពិ

3.00$ | 12,000៛

មាន់ទឹម

9.00$ | 36,000៛

បង្គារអាំងអំបិលម្ទេស

5.50$ | 22,000៛

ស៊ុបមាន់ខ្មៅ

10.00$ | 40,000៛

ទ្រៀបបាយស្លឹកតយ

3.00$ | 12,000៛

នំបត់

3.50$ | 14,000៛

នំថងងួន

2.50$ | 10,000៛

អន្សមជ្រូក

5.00$ | 20,000៛

ផ្លែអាយ

3.00$ | 12,000៛

នំកូរ

3.00$ | 12,000៛

លម្អចេក

3.50$ | 14,000៛

កាឡោជី

3.00$ | 12,000៛

ថងយិប

4.00$ | 16,000៛

នំស្លឹកស្រស់

5.00$ | 20,000៛

បាយត្រណើបស្វាយ

3.00$ | 12,000៛

សង់ខ្យាល្ពៅ

6.00$ | 24,000៛

ចេកខ្ទិះ

3.00$ | 12,000៛

អាកោរត្នោត

2.50$ | 10,000៛

ដំឡូងអាំង

3.00$ | 12,000៛

នំពពាយ

3.00$ | 12,000៛

បាញ់ឌុកស្លឹកតយ

3.00$ | 12,000៛

ត្រប៉ែខ្មៅ

3.00$ | 12,000៛

លតស្លឹកតយ

3.00$ | 12,000៛

បបរពោត

3.00$ | 12,000៛

អន្សមចេក

3.00$ | 12,000៛

បាយត្រណើបខ្ចប់ខ្នុរ

3.50$ | 14,000៛

អន្សមខ្នុរ

4.00$ | 16,000៛

ឈុតនំខ្មែរ

15.00$ | 60,000៛

បបរត្រាវ

3.00$ | 12,000៛

នំគមស្នូលដូង

3.50$ | 14,000៛

នំកង

2.50$ | 10,000៛

នំក្រូច

2.50$ | 10,000៛

ចាក់ចុល

2.00$ | 8,000៛

សរសៃមាស

3.00$ | 12,000៛

ស្តេកសាច់គោ

15.00$ | 60,000៛

Spaghetti

7.50$ | 30,000៛

Pasta

5.00$ | 20,000៛

Peperoni Pizza

10.00$ | 30,000៛

Burger

3.00$ | 12,000៛

កែងការីខៀវសាច់មាន់

6.00$ | 24,000៛

គុយទាវទូកបែបថៃ

4.50$ | 18,000៛

បុកល្ហុងបែបថៃ

2.00$ | 8,000៛

ឡាបសាច់មាន់

9.00$ | 36,000៛

ណាំតុ

8.00$ | 32,000៛

តុងយ៉ាំបង្គារបែបថៃ

5.00$ | 20,000៛

ហ្វឺ

3.00$ | 12,000៛

Sushi

4.00$ | 16,000៛

Sashimi

3.50$ | 14,000៛

មី Udon

3.00$ | 12,000៛

Tempura

8.50$ | 34,000៛

ខសាច់ជ្រូកបីជាន់ស្ពៃក្រៀម

5.00$ | 20,000៛

ឆាដើមខាត់ណាចិនសាច់គោ

10.00$ | 40,000៛

បាយត្រីបន្ទះឆាម្រេចខ្ចី

7.00$ | 28,000៛

ឆាមីអូដុងគ្រឿងសមុទ្រ

3$ | 12,000៛

បាយឆាគីមឈី

7.00$ | 28,000៛

ពងទាចៀនរុំគីមឈី

3.50$ | 14,000៛

មីហិរកូរ៉េ

4.00$ | 16,000៛

ពោតឈីស

2.50$ | 10,000៛

ពងមាន់ចំហុយបែបកូរ៉េ

9.00$ | 36,000៛