ម្ចាស់កីតម្បាញ

និពន្ធរឿងដោយ៖ យូ សុភា

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ កៅ សីហា

ជំនួយការដឹកនាំរឿងដោយ៖ ម៉ៅ រ៉ាវី

កូនពស់កេងកង

និពន្ធរឿងដោយ៖ ហ្វៃ សំអាង​ និង​ ប៉ុល ពិសី

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ ហ្វៃ សំអាង

ជំនួយការដឹកនាំរឿងដោយ៖ ផាន់ សុភ័ក្រ្ត

រាជនីភូមិគ្រិះ

និពន្ធរឿងដោយ៖ យូ សុភា

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ កៅ​ សីហា

ជំនួយការដឹកនាំរឿងដោយ៖ ម៉ៅ រ៉ាវី - ជុំ សីអង

Fast X

និពន្ធរឿងដោយ៖ Dan Mazeau - Justin Lin

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ Louis Leterrier

The Avengers

និពន្ធរឿងដោយ៖ Joss Whedon

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ Joss Whedon

Avatar

និពន្ធរឿងដោយ៖ Rick Jaffa and Amanda Silver

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ James Cameron

Titanic

និពន្ធរឿងដោយ៖ James Cameron

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ James Cameron

E.T. the Extra-Terrestrial

និពន្ធរឿងដោយ៖ Melissa Mathison

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ Steven Spielberg

M3GAN

និពន្ធរឿងដោយ៖ Akela Cooper

ដឹកនាំរឿងដោយ៖ Gerard Johnstone

ខ្សែភាពយន្តពេញនិយម

VIP

Rising With the Wind

01:50នាទី(2023)

VIP

Circle of Love

01:50នាទី(2023)

VIP

Light on me

01:50នាទី(2023)

VIP

នគរមាស

01:50នាទី(2023)

VIP

បុព្វេសន្និវាស

01:50នាទី(2023)

VIP

ម្ចាស់កីតម្បាញ

01:50នាទី(2023)

VIP

Cute Programmer

01:50នាទី(2023)

VIP

Miss the Dragon

01:50នាទី(2023)

VIP

First Love

01:50នាទី(2023)

VIP

Love is sweet

01:50នាទី(2023)

VIP

Its Okey To not be Okey

01:50នាទី(2023)

VIP

Alchemy Of Souls

01:50នាទី(2023)

VIP

The Miracle of Teddy Bear

01:50នាទី(2023)

VIP

2Gether

01:50នាទី(2023)

VIP

FAST X

01:50នាទី(2023)

VIP

The Avengers

01:50នាទី(2023)

VIP

Avatar

01:50នាទី(2023)

VIP

Doctor Strange

01:50នាទី(2023)

VIP

Titanic

01:50នាទី(2023)

VIP

the Extra-Terrestrial

01:50នាទី(2023)

VIP

M3GAN

01:50នាទី(2023)

ខ្មោច អ្នកតាកាច់

ភាសា៖​ ថៃ

ប្រភេទ៖ ខ្មោច

អ្នកមើល 100k

2023 4ម៉ោង: 00នាទី

Tham ស្វែងរកបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Thi ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងនៃការស្លាប់របស់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។ ធី​ត្រូវបាន​បួស​ជា​ព្រះសង្ឃ​នៅ​វត្ត​មួយ​នៅលើ​កោះ Don Sing Tham ។ ពេលមកដល់ Tham ជួប Jes ដែលជាចៅប្រុសរបស់អតីតអាចារ្យ។ Jes បង្កើត hoon payon, enchanted efigies of the dead ។ ថាម​ដឹង​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ថា ធី​បាន​បាត់​ខ្លួន​បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ឃាត​អាចារ្យ។

...
PEE NAK

01:50នាទី(2023)

...
The 3rd Eye

01:50នាទី(2023)

...
Pee Mak

01:50នាទី(2023)

...
Daeng Phra Khanong

01:50នាទី(2023)

...
ខ្មោចអ្នកតាកាច់

01:50នាទី(2023)

...
ផ្ទះខ្មោចប្រចាំត្រកូល

01:50នាទី(2023)

...
ហាមបិទភ្នែក

01:50នាទី(2023)

...
សាកសព​​ ៧ថ្ងៃ

01:50នាទី(2023)

...
ញណទី ៦

01:50នាទី(2023)

...
បំណន់ខ្មោច

01:50នាទី(2023)

...
ពពិលខ្មៅ

01:50នាទី(2023)

...
អូតែលមរណៈ

01:50នាទី(2023)

...
ភូមិគ្រឹះតៃហោង

01:50នាទី(2023)

...
ព្រលប់លស់ព្រលឹង

01:50នាទី(2023)

...
កោះតៃហោង

01:50នាទី(2023)

...
សាកសពរស់

01:50នាទី(2023)

...
ផ្ទះតៃហោង

01:50នាទី(2023)

...
ទាយាទស្នងត្រកូល

01:50នាទី(2023)

...
The Medium

01:50នាទី(2023)

...
The Nun

01:50នាទី(2023)

...
The Curse of La Llorona

01:50នាទី(2023)

...
DANADYAKSA

01:50នាទី(2023)

...
Out of the Dark

01:50នាទី(2023)

...
MUSE

01:50នាទី(2023)

...
Bang Rajan 2

01:50នាទី(2023)

...
MatiAnak

01:50នាទី(2023)

...
The Promise

01:50នាទី(2023)

...
Malasaña 32

01:50នាទី(2023)

...
annabelle

01:50នាទី(2023)

...
Sewu Dino

01:50នាទី(2023)

...
Classic again

01:50នាទី(2023)

...
friend zone

01:50នាទី(2023)

...
Wolf

01:50នាទី(2023)

...
Long khong series

01:50នាទី(2023)

...
The Gifted graduation

01:50នាទី(2023)

...
HAPPY BIRTHDAY

01:50នាទី(2023)

...
boy for rent

01:50នាទី(2023)

...
Oh My Boss

01:50នាទី(2023)

...
my ambulance

01:50នាទី(2023)

...
may who

01:50នាទី(2023)

...
3 WILL BE FREE

01:50នាទី(2023)

...
One Night Steal

01:50នាទី(2023)

...
My Dear Donovan

01:50នាទី(2023)

...
My Sweet Assassin

01:50នាទី(2023)

...
wake up

01:50នាទី(2023)

...
angel beside me

01:50នាទី(2023)

...
The Sand Princess

01:50នាទី(2023)

...
Soot Lay Saneaha

01:50នាទី(2023)

...
Low Season

01:50នាទី(2023)

...
Teka-Teki Tika

01:50នាទី(2023)

...
7 days

01:50នាទី(2023)

...
Remember You

01:50នាទី(2023)

...
Double Savage

01:50នាទី(2023)

...
game changer

01:50នាទី(2023)

...
ATM

01:50នាទី(2023)

...
Homestay

01:50នាទី(2023)

...
Portfolio

01:50នាទី(2023)

...
หอแต๋วแตก

01:50នាទី(2023)

...
ตุ๊ดตู่กู้ชาติ

01:50នាទី(2023)

...
Om - Crush on Me

01:50នាទី(2023)

...
Jade Dynasty

01:50នាទី(2023)

...
Listening Snow Tower

01:50នាទី(2023)

...
Circle of Love

01:50នាទី(2023)

...
Sweet Teeth

01:50នាទី(2023)

...
Destined to Meet You

01:50នាទី(2023)

...
Dear Liar

01:50នាទី(2023)

...
Wenderella's Diary

01:50នាទី(2023)

...
Back From the Brink

01:50នាទី(2023)

...
Since I Met U

01:50នាទី(2023)

...
Just for Meeting You

01:50នាទី(2023)

...
The Love You Give Me

01:50នាទី(2023)

...
Falling Into You

01:50នាទី(2023)

...
Who Rules the World

01:50នាទី(2023)

...
The romance of tiger and rose

01:50នាទី(2023)

...
ETERNAL LOVE MR MARK CHAO

01:50នាទី(2023)

...
Begin Again

01:50នាទី(2023)

...
Love script

01:50នាទី(2023)

...
Crush

01:50នាទី(2023)

...
Memory of Encaustic Tile

01:50នាទី(2023)

...
Love unexpected

01:50នាទី(2023)

...
Legend of the Blue Sea

01:50នាទី(2023)

...
Blood

01:50នាទី(2023)

...
Weightlifting Fairy Kim Bok-joo

01:50នាទី(2023)

...
Doctor desconocido

01:50នាទី(2023)

...
Mr. Queen

01:50នាទី(2023)

...
Shooting star

01:50នាទី(2023)

...
Weak Hero Class 1

01:50នាទី(2023)

...
revege of others

01:50នាទី(2023)

...
tomorrow

01:50នាទី(2023)

...
I Remember You

01:50នាទី(2023)

...
18 Again

01:50នាទី(2023)

...
Radio Romance

01:50នាទី(2023)

...
The secret life of my secretary

01:50នាទី(2023)

...
She Is The One

01:50នាទី(2023)

...
My Little Happiness

01:50នាទី(2023)

...
Love designer

01:50នាទី(2023)

...
Way Back Into Love

01:50នាទី(2023)

...
Put Your Head On My Shoulder

01:50នាទី(2023)

...
Love in Tokyo

01:50នាទី(2023)

...
High school love on

01:50នាទី(2023)

...
Pop Out Boy!

01:50នាទី(2023)

...
Our Nineteen

01:50នាទី(2023)

...
User Not Found

01:50នាទី(2023)

...
Best Mistake

01:50នាទី(2023)

...
The Beginning

01:50នាទី(2023)

...
Acard-respidentally Meeting You

01:50នាទី(2023)

...
Class of Lies

01:50នាទី(2023)

...
we lost the summer

01:50នាទី(2023)

...
Failing in Love

01:50នាទី(2023)

...
Just between lovers

01:50នាទី(2023)

...
A Piece of Your Mind

01:50នាទី(2023)

...
Oh My Ladylord

01:50នាទី(2023)

...
Rookie Cops

01:50នាទី(2023)

...
Beautiful Love, Wonderful Life

01:50នាទី(2023)

...
Ode to Our Youth

01:50នាទី(2023)

...
Heart Way

01:50នាទី(2023)

...
Break-Up Suspension

01:50នាទី(2023)

...
My School Hunk Boyfriend Next Door

01:50នាទី(2023)

...
Beautiful Gong Shim

01:50នាទី(2023)

...
Do Do Sol Sol La La Sol

01:50នាទី(2023)

...
Are We in Love

01:50នាទី(2023)

...
My Secret Romance

01:50នាទី(2023)

...
I am Not A Robot

01:50នាទី(2023)

...
This Life Is Our First Life

01:50នាទី(2023)

...
Backstreet Rookie

01:50នាទី(2023)

...
Clean with passion for now

01:50នាទី(2023)

...
The Light in Your Eyes

01:50នាទី(2023)

...
What's Wrong with Secretary Kim

01:50នាទី(2023)

...
Oh My Ghost

01:50នាទី(2023)

...
One fine week

01:50នាទី(2023)

...
Dalgona

01:50នាទី(2023)

...
Somehow 18

01:50នាទី(2023)

...
Meeting You

01:50នាទី(2023)

...
My Love Enlighten Me

01:50នាទី(2023)

...
Miss Captain

01:50នាទី(2023)

...
Acard-respidentally Meeting You

01:50នាទី(2023)

...
Well Suited for Christmas

01:50នាទី(2023)

...
The Royal Treatment

01:50នាទី(2023)

...
Forever in My Heart

01:50នាទី(2023)

...
Presence of Love

01:50នាទី(2023)

...
Romance on the Menu

01:50នាទី(2023)

...
The Baker's Son

01:50នាទី(2023)

...
A Love Yarn

01:50នាទី(2023)

...
New Year's Kiss

01:50នាទី(2023)

...
Sweet Dreams

01:50នាទី(2023)

...
Ashes of Love

01:50នាទី(2023)

...
truth or date

01:50នាទី(2023)

...
cute bobyguard

01:50នាទី(2023)

...
My Dear Lady

01:50នាទី(2023)

...
Love the Way You Are

01:50នាទី(2023)

...
Princess Mononoke

01:50នាទី(2023)

...
Grave of the Fireflies

01:50នាទី(2023)

...
Spirited Away

01:50នាទី(2023)

...
Howl's Moving Castle

01:50នាទី(2023)

...
My Neighbor Totoro

01:50នាទី(2023)

...
A Silent Voice

01:50នាទី(2023)

...
Kiki's Delivery Service

01:50នាទី(2023)

...
Castle in the Sky

01:50នាទី(2023)

...
Howl's Moving Castle

01:50នាទី(2023)

...
I want to eat your pancreas

01:50នាទី(2023)

...
Final Fantasy XV Episode Ardyn Prologue

01:50នាទី(2023)

...
BanG Dream! Let’s Go! Poppin’Party!

01:50នាទី(2023)

...
Danmachi The Movie

01:50នាទី(2023)

...
Kiki’s Delivery Service

01:50នាទី(2023)

...
The School Idol Movie Over the Rainbow

01:50នាទី(2023)

...
Promare

01:50នាទី(2023)

...
Spirited Away

01:50នាទី(2023)

...
Hunter x Hunter

01:50នាទី(2023)

...
BanG Dream! Roselia Live Vier

01:50នាទី(2023)

...
Mobile Gundam Suit NT

01:50នាទី(2023)

...
A Silent Voice

01:50នាទី(2023)

...
Wheathering with you

01:50នាទី(2023)

...
Wolf Children

01:50នាទី(2023)

...
When Marnie was there

01:50នាទី(2023)

...
Clannad

01:50នាទី(2023)

...
Tokyo Magnitude

01:50នាទី(2023)

...
Kakushigoto

01:50នាទី(2023)

...
Tonari no Seki-kun

01:50នាទី(2023)

...
ReLife

01:50នាទី(2023)

...
WAVE

01:50នាទី(2023)