ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទាំងពីរភេទ មានចរិត្តរូសរាយរាក់ទាក់ ចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ ចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ អាចសន្ទនាបាន អាចធ្វើការ ៧ម៉ោងកន្លះក្នុង១ថ្ងៃ និងធ្វើការ ៥ថ្ងៃកន្លះក្នុង ១សប្តាហ៍ អត្ថប្រយោជន៍ៈ ប្រាក់ខែចាប់ពី $៣៥០ ទៅដល់ $៦០០៕


Condo


Rosewood
Popular with Modern House in Cambodia

iRoHa Graden
Popular with Traveller in Cambodia

Hotel Emion
Popular with Traveller in Cambodia

La Rose Suites
Popular with Traveller in Cambodia


Le Kree
Popular with Modern House in Cambodia

D`Rouvre
Popular with Modern House in Cambodia

D`Rouvre Condo
Popular with Modern House in Cambodia

Le Kree
Popular with Modern House in Cambodia


Company Office


Office Space Your Company
3.50|
Creative Office Space For Your Company


Office Space Your Company
4.50|
Creative Office Space For Your Company


Office Space Your Company
3.50|
Creative Office Space For Your Company


Office Space Worker Your Company
4.5|
Creative Office Space For Your Company


Office Space Worker Room
4.00|
Creative Office Space For Your Company


Office Space Meeting Room
3.5|
Creative Office Space For Your Company


Supermarket


Organic Vegetables
Fresh Food, Vegetables, and Fruit.

Organic Vegetables
Fresh Food, Vegetables, and Fruit.

Organic Fruits
Fresh Food, Vegetables, and Fruit.

Organic Fruits
Fresh Food, Vegetables, and Fruit.


Organic Drink
Fresh Drink, and Fruit.

Organic Drink
Fresh Drink and Fruit.

Organic Food
Fresh Drink and Fruit.

Organic Fruit
Fresh Drink, Food, and Fruit.