គេហទំព័រដើម        អំពីកម្ពុជា        ទីកន្លែង        ការស្នាក់នៅ        ការ​ដឹកជញ្ជូន        ទំនាក់ទំនង        អំពីខ្ញុំ
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
អំពីកម្ពុជា ព័ត៌មានទូទៅ ព្រឹតិ្តការណ៍នៅកម្ពុជា
Hotels for Holiday
NAGA World Hotel Ba Sak River, Phnom Penh, Cambodia
Rate from: 161 US$/Night
Tel:(023) 871558


Golden Sand Hotel, St 23 Tola, Sihanouk Ville, Cambodia
Rate from: 34 US$/Night
Tel:(023) 230340


Thansur Bokor Hotel Bokor Mountain, Kampot, Cambodia
Rate from: 98 US$/Night
Tel:(023) 238888


Nataya Coral Bay Resort Hotel, Kampot, Cambodia
Rate from: 78 US$/Night
Tel:(023) 689999


Seaside HotelOchheuteal Beach., Sihanouk Ville, Cambodia
Rate from: 60 US$/Night
Tel:(023) 778899

See more
Places for Holiday
The Royal Palace (Khmer: ព្រះបរមរាជាវាំងនៃ រាជាណាចក្រកម្ពុជា, Preah Barum Reachea Veang Nei Preah Reacheanachak Kampuchea)...
detail

Angkor Wat , in its beauty and state of preservation, is unrivaled. Its mightiness and magnificence bespeak a pomp and a luxury surpassing that of a Pharaoh...
detail

Sokha Beach adjoins O'Cheuteal Beach. It is also long though the water is deeper than here. The beach was once more crowded than...
detail

Rabbit Island is a small tropical island located about 20-40 minutes south of Kep by local boat. The island is blessedly undeveloped and lacks most services except for some rustic...
detail

Beung Yeak Laomis located in Yeak Loam commune, Ban Loung district, about 5 kilometers south of Ban Loung provincial town...
detail
Transportation
K6-101 Phnom Penh-Siem Reap
Start at 07:15
Arrive at 08:00

(Cambodia) Angkor Co Ltd
Phnom Penh, N° 121, Sisowath
Tel: 855-23-992788

Phnom Penh - Siem Reap
Trip: Transfer | Vehicle Type: 12-Seat 182US$


See moreគេហទំព័រដើម |  អំពីកម្ពុជា |  ទីកន្លែង |  ការស្នាក់នៅ |  ការ​ដឹកជញ្ជូន |  ទំនាក់ទំនង |  អំពីខ្ញុំ
រក្សាសិទិ្ធដោយ តែ​​ ប៉ោជៀក​©